loading...

Alert Szczecin

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ALERT MIEJSKIREGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ALERT SZCZECIN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu Alert Szczecin.
 2. Serwis alertszczecin.pl (dalej: „Serwis”) i aplikacja Alert Szczecin są udostępniane przez Gminę Miasto Szczecin (dalej: „GMS”).
 3. Serwis obejmuje:
  1. stronę internetową, udostępnianą przez GMS we własnym imieniu, w domenie internetowej https://alertszczecin.pl/ i jej subdomenach;
  2. aplikację na urządzenia mobilne udostępnianą przez GMS we własnym imieniu.
 4. W ramach Serwisu możliwe jest dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta (dalej: „Alert”) oraz otrzymywanie informacji zwrotnych o sposobie i terminie realizacji zadań wynikających z przesłanych przez użytkowników Alertów.
 5. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.
 6. Zasady korzystania z Serwisu są dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym https://alertszczecin.pl/.
 7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o Regulamin poprzez skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Koszty związane z funkcjonowaniem Serwisu ponosi GMS.
 10. Korzystanie z serwisu ma charakter dobrowolny. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 11. Regulamin ustanawia aktualne zasady oraz warunki korzystania z  serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, według swojego uznania.
 12. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego w aplikacji.
 13. Administrator może usunąć konto użytkownika w razie naruszenia przez użytkownika Regulaminu, a w szczególności wykorzystywania serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do GMS i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie II.1 dotyczy w szczególności:
  1. oprogramowania;
  2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  3. nazw domen internetowych;
  4. elementów graficznych.
 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
  1. użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda GMS.
 4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie II.3 Regulaminu, lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści, powinna skontaktować się z GMS.
 5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody GMS, treści prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw GMS lub innych osób. Dotyczy to:
  1. w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu.

 

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU.

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym z aplikacji na urządzenia mobilne, jest bezpłatne i nie powoduje konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz GMS.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Funkcjonalność serwisu umożliwia korzystanie z niego zarówno przez użytkowników posiadających w serwisie swoje konto, jak i przez użytkowników anonimowych.
 2. Wszystkie osoby chcące otrzymywać informacje zwrotne o swoim Alercie winny zalogować się do Serwisu po uprzednim utworzeniu swojego konta.
 3. Osoby, które będą przesyłać Alerty bez identyfikacji przez konto w Serwisie, nie otrzymują odpowiedzi od administratorów systemu.
 4. Utworzenie konta wymaga podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon.
 5. Zgłaszając Alert, użytkownicy systemu mają prawo oczekiwać od GMS:
  1. podejmowania i monitorowania podejmowanych wskutek otrzymanych Alertów działań;
  2. egzekwowania ustaleń odnośnie realizacji;
  3. podejmowania interwencji w przypadku zaniechania lub braku reakcji na zgłoszenia;
  4. inicjowania działań naprawczych;
  5. informowania o sposobie postępowania ze zgłoszonym Alertem.
 6. GMS zastrzega sobie prawo do zamknięcia Alertów, których realizacja odbywa się przez jednostkę nie będącą we współpracy z Serwisem, o ile użytkownik zostanie poinformowany o przekazaniu informacji zawartej w Alercie do takiej jednostki lub użytkownik zostanie poinstruowany o sposobie kontaktu z taką jednostką.
 7. Serwis nie służy do składania skarg oraz wniosków.
 8. GMS będzie udostępniać na stronach Serwisu informacje o zgłaszanych Alertach. Informacje w Serwisie będą sukcesywnie aktualizowane, wraz z napływem kolejnych Alertów.
 9. GMS zastrzega sobie, dla potrzeb związanych z optymalizowaniem działania, prawo do łączenia Alertów, których tematyka jest tożsama.
 10. W przypadku, gdy użytkownik Serwisu będzie korzystał z jego funkcjonalności w sposób niezgodny z założeniami i przeznaczeniem, GMS zachowuje prawo do usunięcia konta takiego użytkownika lub nie odpowiadania na przesłane przez niego Alerty. Do sytuacji, o których mowa powyżej zalicza się w szczególności przesyłanie przez użytkownika Alertów:
  1. o charakterze spamu;
  2. których treść nie jest zgodna ze stanem faktycznym;
  3. w których zawarta treść zostanie uznana za obelżywą lub godzącą w dobre imię osób trzecich;
  4. nie związanych z funkcjonowaniem miasta Szczecin;
  5. mających charakter ofert handlowych;
  6. naruszających przepisy prawa lub postanowień niniejszych Zasad;
  7. których treść wskazuje na działania na szkodę GMS.

 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM.

 1. GMS dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GMS nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że wszystkie kombinacje tych czynników umożliwią korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa (IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych) lub system Android 2.2 lub wersje wyższe lub iOS 6.0 lub wersje wyższe.
 3. Możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Serwisie może być uzależniona od określonych konfiguracji komputera użytkownika Serwisu oraz spełnienia innych wymagań technicznych.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Korzystając z Serwisu jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać celowego zakłócania działania systemów komputerowych, serwerów lub sieci GMS oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z serwisu, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w jego kształt lub treść.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMS.

 1. GMS nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności do funkcjonalności Serwisu dla wszystkich użytkowników. GMS jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od GMS (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. GMS zastrzega sobie prawo do zmian w funkcjonowaniu lub zaprzestania udostępniania Serwisu.

 

VIII. Adresy IP

 1. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi.

 2. IX. MECHANIZM COOKIES

  1. Serwis wykorzystuje cookies w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne i nie są one ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu.
  2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  3. Wyłączenie mechanizmu cookies uniemożliwi działanie niektórych funkcji Serwisu, w tym funkcję logowania.

   

  X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Infolinia urzędu:  91 424 50 00.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD można uzyskać poprzez adres email: iod@um.szczecin.pl.
  3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu stworzenia konta użytkownika i umożliwienia logowania na stworzone konto celem dostępu do złożonych zgłoszeń.
  4. Dane użytkownika mogą być przekazane jednostkom organizacyjnym GMS oraz podmiotom wykonującym usługi publiczne na podstawie stosownych umów podpisanych z GMS, które przetwarzają dane na polecenie Administratora oraz firmom świadczącym usługi hostingowe oraz backupowe dla GMS. Jednym z takich podmiotów jest KOMPANIA TWÓRCZA Krzysztof Adamski, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, NIP: 853 116 18 23, REGON: 811789385.
  5. Będziemy przechowywać dane osobowe do chwili usunięcia konta użytkownika.
  6. Ponadto, zgodnie z przepisami RODO, użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
   2. prawo sprostowania danych – art. 16 RODO;
   3. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
   4. prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
   5. prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO;
   6. prawo do cofnięcia zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – art. 77 RODO.
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje – uniemożliwi to poprawne działanie serwisu. Polityka prywatności / Obowiązek informacyjny [ Zamknij ]