loading...

Alert Szczecin

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ALERT MIEJSKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Serwis alertszczecin.pl (dalej: "Serwis") i aplikacja Alert miejski są udostępniane przez Gminę Miasto Szczecin (dalej: "GMS")
 2. Serwis obejmuje:
  1. stronę internetową, udostępnianą przez GMS we własnym imieniu, w domenie internetowej https://alertszczecin.pl/ i jej subdomenach;
  2. aplikację na urządzenia mobilne udostępnianą przez GMS we własnym imieniu
 3. W ramach Serwisu możliwe jest dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta (dalej: "Alert") oraz otrzymywanie informacji zwrotnych o sposobie, terminie realizacji zadań wynikających z przesłanych przez użytkowników Alertów
 4. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.
 5. Zasady korzystania z Serwisu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym  https://alertszczecin.pl/
 6. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu, w oparciu o niniejsze Zasady, poprzez skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej
 7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Koszty związane z funkcjonowaniem Serwisu ponosi GMS.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do GMS i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie II.1, dotyczy w szczególności:
  1. oprogramowania
  2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  3. nazw domen internetowych;
  4. elementów graficznych.
 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
  1. użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda GMS;
  2. poza przypadkami określonymi w punkcie II.3.a), bez wyraźnej zgody GMS zabrania się
   w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisie:
 4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Serwisu, w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie II.3 niniejszych Zasad, lub ma wątpliwości, co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści, powinna skontaktować się z GMS.
 5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody GMS, treści prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw GMS lub innych osób. Dotyczy to
  w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu.

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU.

Korzystanie z Serwisu, w tym z aplikacji na urządzenia mobilne, jest bezpłatne i nie powoduje konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Gminy Miasto Szczecin

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Funkcjonalność serwisu umożliwia korzystanie z niego zarówno przez użytkowników posiadających w serwisie swoje konto, jak i przez użytkowników anonimowych.
 2. Wszystkie osoby chcące otrzymywać informacje zwrotne o swoim Alercie, winny zalogować się do systemu po uprzednim utworzeniu swojego konta.
 3. Osoby, które będą przesyłać Alerty, bez identyfikacji przez konto w systemie, nie otrzymują odpowiedzi od administratorów systemu.
 4. Utworzenie konta wymaga podania danych : imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon.
 5. Zgłaszając Alert użytkownicy systemu mają prawo oczekiwać, od GMS:

•          podejmowania i monitorowanie podejmowanych wskutek otrzymanych alertów działań,

•          egzekwowania ustaleń odnośnie realizacji,

•          podejmowania interwencji w przypadku zaniechania lub braku reakcji na zgłoszenia,

•          analizowania zgłoszeń pod kątem ich rodzaju i na podstawie wyciąganych wniosków wprowadzania zmian w sposobie działania służb miejskich,

•          przygotowania  propozycji zmian w systemie działania służb komunalnych Miasta,

•          inicjowania działań naprawczych,

•          informowania, o sposobie postępowania ze zgłoszonym Alertem.

 1. GMS, na stronach Serwisu będzie udostępniać informację o zgłaszanych Alertach. Informacje w Serwisie będą sukcesywnie aktualizowane, wraz z napływem kolejnych Alertów.
 2.  GMS zastrzega sobie, dla potrzeb związanych z optymalizowaniem działania, prawo do łączenia Alertów, których tematyka jest tożsama.
 3. W przypadku, gdy użytkownik Sewisu będzie korzystał z jego funkcjonalności w sposób niezgodny
  z założeniami i przeznaczeniem, GMS zachowuje prawo do usunięcia konta takiego użytkownika lub nie odpowiadania na przesłane przez niego Alerty. Do sytuacji, o których mowa powyżej zalicza się w szczególności przesyłanie przez użytkownika Alertów:
  • o charakterze SPAMu,
  • których treść nie jest zgodna ze stanem faktycznym,
  • w których zawarta treść, zostanie uznana za obelżywą lub godzącą w dobre imię osób trzecich
  • nie związanych z funkcjonowaniem miasta Szczecin,
  • mających charakter ofert handlowych
  • naruszających przepisy prawa lub postanowień niniejszych Zasad,
 4. których treść wskazuje na działania na szkodę GMS.

 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM.

 1. GMS dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GMS nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że wszystkie kombinacje tych czynników umożliwią korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to
 • przeglądarka internetowa (najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych). Jednakże, możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych, dostępnych w Serwisie, może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Serwisu oraz spełnienia innych wymagań technicznych.
 • system operacyjny dla urządzeń mobilnych: Android od wersji 2.2 oraz iOs od wersji 6.0

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Korzystając z Serwisu jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad.
 2.  Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMS.

 1. GMS nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności do funkcjonalności Serwisu dla wszystkich użytkowników. GMS jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od GMS (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. GMS zastrzega sobie prawo do zmian w jego funkcjonowaniu lub zaprzestania udostępniania Serwisu.

 

Adresy IP
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi.

Mechanizm Cookies
Serwis wykorzystuje cookies w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. 

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie mechanizmu Cookies, uniemożliwi działanie niektórych funkcji serwisu, w tym funkcję logowania.